Terug naar Nieuws

DRUGSBELEID WVV 1896

ZERO TOLERANCE!

WVV wil een gezond en veilig sportklimaat kunnen bieden voor alle betrokkenen bij onze vereniging. Gebruik van drugs staat hier haaks op. Bovendien is drugsgebruik door wet- en regelgeving verboden. Ondanks dit verbod is het drugsgebruik een groot maatschappelijk probleem, ook in Oost-Groningen.

Gebruik en bezit van drugs zijn strijdig met de doelstellingen en principes van WVV. Wij hanteren een zero tolerance beleid en staan niet toe dat leden van onze vereniging en bezoekers op ons sportpark drugs gebruiken en/of drugs verhandelen. 
We hanteren de volgende regels en sancties:

Leden:
o Bij daadwerkelijk gebruik van of handel in drugs op ons sportpark volgt een schorsing van minimaal een jaar.
o Dit geldt ook voor situaties die buiten ons sportpark plaatsvinden waarbij leden in kleding van en namens WVV hun sport beoefenen. 
o De KNVB wordt van de opgelegde sanctie op de hoogte gesteld.

Derden:
o Wanneer een derde (bezoeker/vrijwilliger, geen lid) drugs op het sportpark gebruikt of verhandelt, wordt deze persoon direct verwijderd van het sportpark en de toegang tot het sportpark voor de duur minimaal een jaar ontzegd.
o Dit geldt ook voor situaties die buiten ons sportpark plaatsvinden waarbij een derde (vrijwilliger / geen lid) in kleding van en namens WVV optreedt.

De politie wordt overigens altijd ingeschakeld bij (vermoedens van) handel in drugs op of nabij het sportpark. Kenmerkende gegevens worden – indien bekend – dan gedeeld.


Het bestuur