Terug naar Nieuws

Beleidsplan Jeugdopleiding WVV

Dit jeugdbeleidsplan (hierna JBP) is ontstaan uit een groeiende behoefte om structuur te geven
aan het jeugdvoetbal bij de voetbalvereniging WVV (hierna WVV). Dit plan is een hulpmiddel voor
iedereen die betrokken is bij de jeugd van WVV. Het geeft enerzijds de keuzes weer die de
jeugdafdeling gemaakt heeft. Keuzes waar iedereen zich aan zal moeten houden om het
gezamenlijke doel te kunnen bereiken. Anderzijds geeft het plan handvatten voor trainers, leiders,
spelers, etc. die dienen ter ondersteuning van de door hen uit te voeren taken.
De jeugdafdeling van WVV heeft als uitgangspunt om de jeugdleden van WVV zo goed mogelijk op
te leiden waarbij het plezier in het voetbalspel een belangrijke factor blijft.
Het streven is om elke voetballer of voetbalster een dusdanige opleiding te bieden, zodat het
maximale rendement uit zijn/haar beschikbare talent kan worden gehaald. Deze opleiding moet
er toe leiden dat wij onze bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling voor de vereniging: het
opleiden van jeugdvoetballers voor onze vereniging, om zichzelf maximaal te ontwikkelen en om
zo een bijdrage te leveren aan een “gezonde mix” (recreatie en prestatie).
Tot slot geeft het plan inzicht in de volgende items:
Een beschrijving van de taken van de verschillende functionarissen die binnen de jeugdafdeling
van WVV actief zijn. Deze beschrijvingen maken voor iedereen duidelijk waar de bevoegdheden en
verantwoordelijkheden binnen de jeugdafdeling liggen en waar men met de verschillende vragen
terecht kan.
Het technisch beleidsplan is gerelateerd aan de huidige organisatie en aan de huidige standpunten
van de jeugd van WVV 1896.
Wijzigingen in organisatie en standpunten zullen moeten leiden tot aanpassing van het JBP om
deze up-to-date te houden. Daarom wordt het JBP jaarlijks geëvalueerd waarna eventuele
aanpassingen worden gedeeld met belanghebbenden en worden doorgevoerd.

Het technisch hart is verantwoordelijk voor het updaten van het JBP en zorgt ervoor dat uiterlijk
het 4e kwartaal van ieder kalenderjaar het geüpdatete plan via de website van WVV beschikbaar
wordt gesteld.
De basis van dit beleidsplan is gelegd vanuit standpunten van de KNVB.