CORONA UPDATES: Volg hier het laatste nieuws mbt het corona virus.

Volg ons:

Lid worden
Gepubliceerd op:
WVV in 2021

 

De feestdagen zijn inmiddels achter de rug, 2020 hebben we achter ons gelaten en het nieuwe jaar is aangebroken. Een jaar waarin we hopelijk met zijn allen het afgelopen crisisjaar kunnen doen vergeten en waarin we als vereniging sterker dan ooit terug hopen te komen. Middels dit bericht hopen we jullie mee te kunnen nemen in de bestuurlijke stand van zaken voor het begin van het nieuwe jaar. We willen jullie graag laten weten wat er in 2021 globaal te gebeuren staat, tevens voorzien we een ieder van een update aangaande de ALV en de heropening van ons complex.

 

Heropening complex voor trainingen

Aanstaande maandag (04-01-2021) is de officiële winterstop ten einde en kan er weer op ons complex getraind worden. Ieder elftal is zelf vrij om te bepalen wanneer ze weer starten gaan, de mogelijkheid is er dus om vanaf volgende week weer te beginnen met trainen. Helaas is dat wegens de coronamaatregelen voor de O19 en de senioren nog altijd niet mogelijk, ook trainingen in de zaal zijn in ieder geval tot en met 19 januari niet toegestaan. De trainingen zullen plaatsvinden volgens hetzelfde schema als voor de winterstop.

Beleidsplan 2021-2025

Achter de schermen is het bestuur van WVV hard bezig geweest om 2021 met een vliegende start te beginnen. Ondanks dat de corona dan nog steeds onder ons is, hopen we snel ons eerste bestuurlijke succes te kunnen boeken. We hebben het dan over de presentatie van het nieuwe beleidsplan van de vereniging voor de periode 2021-2025. We hebben goede hoop dat we dit beleidsplan in januari 2021 aan jullie kunnen presenteren. De aanzet daartoe is in het voorjaar van 2019 al gegeven door een projectgroep welke, onder begeleiding van het Huis voor de Sport én in meedenksessies met een groot aantal leden, tot een eerste concept beleidsstuk is gekomen. Onze waardering gaat uit naar al deze leden en in het bijzonder naar de projectgroep die het plan in eerste instantie heeft geïnitieerd. Het huidige bestuur is daar vervolgens mee verder gegaan en hoopt dus binnen afzienbare tijd dit project te kunnen afronden. Het beleidsplan bepaalt de vorm van de organisatie en geeft het sturing aan alle betrokkenen. Het maakt duidelijk waar WVV voor staat, welke doelen men nastreeft en hoe men dat wil  doen.

125-jarig bestaan

Natuurlijk is 2021 het jaar waarin ons aller WVV haar 125-jarig bestaan mag vieren. Het bestuur van WVV wil graag groots uitpakken. Niet alleen rondom 21 november 2021, de dag van het jubileum, maar juist het hele jaar. Diverse ideeën en plannen zijn al aangedragen, begin januari wordt daar een selectie van gemaakt, waarna het programma duidelijk wordt. Het moet voor zo veel mogelijk mensen duidelijk worden dat wij met zijn allen WVV zijn en dat wij het hele jaar jarig zijn!

Bouwplannen

Verder wordt er gewerkt aan het vormen van een bouwcommissie. 2021 moet een jaar zijn waarin we eindelijk concrete bouwplannen realiseren, om zo de problematiek omtrent onze accommodatie enigszins te verlichten. Deze bouwplannen staan nu nog in hun kinderschoenen, toch willen we jullie laten weten dat we er hard voor werken om het uiteindelijk waar te maken. Voor dit project gaat het bestuur gebruik maken van het netwerk, de kennis en de kunde die er binnen onze eigen vereniging aanwezig is. We zijn van mening dat we op die manier niet alleen dicht bij onszelf blijven, maar projecten als deze worden dan gemakkelijker en vooral ook goedkoper om te realiseren.

ALV

Met de verzwaarde maatregelen van december is het houden van een fysieke Algemene Ledenvergadering helaas nog ver weg. Indien de coronacijfers zich de aankomende weken gunstig ontwikkelen, kan er misschien vanaf 19 januari weer iets meer. Mocht dat het geval zijn, dan horen we dat bij de persconferentie van 12 januari. De uiterlijke datum waarop WVV wettelijk verplicht is om de ALV te houden is vrijdag 19 maart 2021. Bij het verstrijken van die datum, verstrijkt ook de termijn waarbinnen uitstel van de ALV wettelijk toegestaan is. We hopen nog altijd voor die datum een fysieke ALV te kunnen houden,  maar houden ook sterk rekening met een digitale variant.

Begin december is reeds aangekondigd dat we met mutaties in het bestuur te maken hebben. Zo heeft Henk Mulder (bestuurslid Technische Zaken) een tijd terug zijn functie neergelegd. Ook onze voorzitter, Jan Jacobs, heeft aangegeven na de ALV te willen stoppen als voorzitter van WVV. Dit omwille van veranderde werkomstandigheden en minder tijd voor de club. De overige bestuursleden hebben aangegeven wel door te willen en kunnen gaan. Waarbij gezegd moet worden dat dhr. Hector na het 125-jarig jubileum zijn functie als accommodatiebeheerder en bestuurslid neerlegt.

Dat betekent dat het huidige bestuur van WVV er als volgt uitziet:

 

Voorzitter

Jan Jacobs (Aftredend en niet herkiesbaar)

Secretaris

Maurice Dijk (Termijn eindigt nov ‘23)

Penningmeester

Rolf Drenth (Termijn eindigt nov ‘21)

Algemeen bestuurslid

Albert Veldkamp (Termijn eindigt nov ‘21)

Algemeen bestuurslid

Onnie Hector (Termijn eindigt nov ‘21)

Henk Mulder heeft in september 2020 zijn functie neergelegd en is niet herkiesbaar

In aanloop naar de volgende ALV zal er dus gezocht moeten worden naar nieuwe potentiele bestuursleden. Het bestuur van nu bestaat uit 5 actieve leden, idealiter zijn dat er 7 voor een club van onze grootte. Dat betekent, met het aftreden van dhr. Jacobs, dat er drie nieuwe bestuursleden nodig zijn om op het gewenste aantal van 7 te komen. Er is dus een vacature voor 2 algemeen bestuursleden en een voorzitter. Tevens is het van belang om, gezien het naderende aftreden van dhr. Hector, dat gat na november 2021 op te kunnen vullen.

In een mailing van begin december is duidelijk gemaakt dat Jimmy Kruize zich reeds kandidaat heeft gesteld voor een bestuursfunctie. Hetzelfde geldt sinds kort voor Elzo Stel. Middels een mail aan het bestuur heeft dhr. Stel laten weten zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Mochten er meer mensen zijn die dezelfde ambitie hebben en zich kandidaat willen stellen, laat dat dan vooral weten aan het huidige bestuur. Iemand die zich verkiesbaar stelt, kan zich formeel alleen verkiesbaar stellen om zitting te nemen in het bestuur, niet voor een bepaalde functie. Tijdens de ALV worden de bestuursleden gekozen, hoe de functies vervolgens verdeeld worden is een taak van het nieuw gevormde bestuur. Uiteraard is het daarbij wel meer dan logisch dat er zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de voorkeursfuncties van elk bestuurslid. Dat is de algemene regeling van een ALV bij een vereniging.

Wij hopen met dit bericht iedereen een duidelijk beeld te hebben gegeven van de bestuurlijke stand van zaken voor het begin van 2021. Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, of wil iemand zichzelf kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. Meld dat dan via bestuur@wvv1896.com.

Voor nu wensen wij alle WVV’ers een fantastisch nieuw jaar en we hopen iedereen in goede gezondheid weer te mogen treffen in 2021. Helaas kan dat deze keer niet op een gezellige feestavond en nieuwjaarsreceptie. Maar een jaar vol wederopstanding, succesmomenten en festiviteiten, daar gaan we voor!

Bestuur WVV 1896

IN MEMORIAM: Gerard Plagge

IN MEMORIAM: Gerard Plagge

Deze week heeft ons het trieste bericht bereikt dat Gerard Plagge op 90-jarige leeftijd is overleden. De club verliest hiermee een WVV’er in hart en nieren die jarenlang actief is geweest voor onze vereniging.
 
Corona-update 13-01-2021

Corona-update 13-01-2021

  De zorgen omtrent de verspreiding van het coronavirus in onze regio zijn bekend en volkomen terecht. Enkele verenigingen in de omgeving hebben daardoor besloten om de trainingen voorlopig op te schorten. Het is een optie waar WVV op dit momen…