Volg ons:

Lid worden
Terug naar Het laatste nieuws

PRIVACYVERKLARING WVV 1896

Gepubliceerd op:
PRIVACYVERKLARING WVV 1896

Privacyverklaring WVV 1896 

Met dank aan: Danny Hoeksema

Privacyverklaring WVV 1896

 

(versie mei 2022)

 

 

 

WVV 1896 vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. WVV 1896 verwerkt en beveiligt persoonsgegevens zorgvuldig, op passende wijze en verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens ter beschikking zijn gesteld.

 

 

 

WVV 1896 houdt zich aan de eisen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke per 25 mei 2018 van kracht is. Vanaf genoemde datum voldoet WVV 1896 aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. 

 

 

 

Identiteit en contactinformatie

 

Wanneer u uw rechten wilt uitoefenen ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door WVV 1896 of wanneer u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met:

 

 

 

Bestuur WVV 1896

 

Postbus 125

 

9670 AC Winschoten

 

bestuur@wvv1896.com

 

 

 

Doeleinden van verwerking

 

WVV 1896 verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u:

 

- lid wordt of bent van WVV 1896;

 

- onze website bezoekt;

 

- informatie aanvraagt via het contactformulier op onze website;

 

- telefonisch contact opneemt met WVV 1896.

 

 

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 

- het voeren van de ledenadministratie;

 

- om contact met u op te kunnen nemen;

 

- het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten tussen u en WVV 1896;

 

- het analyseren en verbeteren van onze website.

 

 

 

Rechtsgronden voor verwerking persoonsgegevens

 

WVV 1896 verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 

- in het kader van de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst;

 

- om de wet na te leven (onder andere boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);

 

- in verband met de gerechtvaardigde belangen van WVV 1896, waarbij WVV 1896 ervoor zorgt dat de impact op uw privacy zo klein mogelijk is.

 

 

 

Wij verwerken in dit kader persoonsgegevens ten behoeve van:

 

-  het voeren van onze ledenadministratie;

 

-  het informeren van onze leden en andere belanghebbenden;

 

-  het uitoefenen van de rechten van WVV 1896, bijvoorbeeld bij geschillen.

 

 

 

Beveiliging

 

WVV 1896 heeft technische en organisatorische maatregelen genomen met als doel uw persoonsgegevens op passende wijze te beschermen en de juistheid ervan te handhaven. De genomen maatregelen zijn bedoeld om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onrechtmatige verwerking.

 

 

 

Websites en diensten derden

 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die naar de website van WVV 1896 linken of websites van derden waarnaar op de website van WVV 1896 wordt gelinkt. WVV 1896 heeft geen inzicht in de wijze waarop deze derden met uw persoonsgegevens omgaan. WVV 1896 raadt u aan de privacyverklaring van websites van derden goed te lezen vóórdat u van deze websites gebruik maakt.

 

 

 

Cookies

 

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw elektronische device wordt opgeslagen. Cookies bevatten informatie over u, zodat u als bezoeker aan de website wordt herkend. De website van WVV 1896 gebruikt cookies, waarmee informatie kan worden opgeslagen en/of uitgelezen om het gebruik van de website te analyseren dan wel de website te verbeteren.

 

 

 

Uitwisseling van persoonsgegevens

 

Ten aanzien van de uitwisseling van uw persoonsgegevens geldt het onderstaande

 

-  WVV 1896 kan uw persoonsgegevens uitwisselen met belanghebbende derden (o.a. KNVB, beheerder website WVV 1896);

 

-  WVV 1896 zal uw persoonsgegevens niet uitwisselen met derden, wanneer u hiervoor geen expliciete toestemming heeft gegeven. Uitzondering hierop vormt het verplicht verstrekken van uw persoonsgegevens in het kader van een wettelijke verplichting (bvb. strafrechtelijk onderzoek);

 

-  WVV 1896 sluit in voorkomende gevallen een verwerkersovereenkomst af met de gegevensverwerker/belanghebbende derde om uw gegevens optimaal te beschermen;

 

-  WVV 1896 zal uw persoonsgegevens niet verkopen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden;

 

-  WVV 1896 wisselt uw persoonsgegevens niet uit met organisaties buiten de Europese Unie.

 

 

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

 

WVV 1896 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. De termijn is afhankelijk van het doel waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt en geldende wet- en regelgeving.

 

 

 

Rechten van de betrokkene

 

Met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt U WVV 1896 een schriftelijk verzoek sturen tot:

 

- inzage;

 

- rectificatie;

 

- bezwaar;

 

- beperking;

 

- overdraagbaarheid/dataportibiliteit;

 

- verbetering;

 

- aanvulling;

 

- verwijdering;

 

- afscherming.

 

 

 

Bovenstaand verzoek kunt u indienen wanneer uw persoonsgegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn voor het doel van de verwerking, niet meer nodig zijn voor het doel van de verwerking of het verwerken in strijd is met een wettelijk voorschrift. WVV 1896 deelt u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, schriftelijk mee hoe over uw verzoek is geoordeeld. Indien WVV 1896 uw verzoek goedkeurt, wordt uw verzoek binnen 14 dagen na de goedkeuring uitgevoerd, tenzij er sprake is van aantoonbare overmacht. Heeft u een klacht over de verwerking en/of het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met WVV 1896 niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

 

Wijzigingen in de privacyverklaring

 

WVV 1896 heeft het recht deze privacyverklaring te wijzigen. De gewijzigde versie van de privacyverklaring wordt op de website van WVV 1896 gepubliceerd. Op de website van WVV 1896 staat steeds de nieuwste versie van de privacyverklaring. Na publicatie van de nieuwe versie vervallen oudere versies.

 

 

 

Met ingang van het komend seizoen wordt er ook weer aandacht besteed aan de VOG's. Dit zal worden gecoördineerd door Danny Hoeksema.

 

Het bestuur

 

SAMENZIJNWIJWVV

 

JONGSTE WVV'ERS IN HET NIEUW GESTOKEN DOOR KINDCENTRUM POPPIEZ

JONGSTE WVV'ERS IN HET NIEUW GESTOKEN DOOR KINDCENTRUM POPPIEZ

Nieuwe tenues voor de kleinste voetballers van WVV! Vanmorgen mochten de kleinste jongens van WVV hun nieuwe tenue voor het eerst aantrekken. De jongens waren allemaal zeer trots en blij met hun nieuwe rood zwarte tenues. Wij willen Kindercentrum P…