Naar 125 jaar WVV

Volg ons:

Lid worden

WVV 1896 en AVG/Privacyverklaring

 

Privacyverklaring WVV 1896

(versie april 2019)

 

WVV 1896 (hierna te noemen “WVV”) vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. WVV verwerkt en beveiligt persoonsgegevens zorgvuldig, op passende wijze en verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de persoonsgegevens ter beschikking zijn gesteld.

WVV houdt zich aan de eisen die voortvloeien uit de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze vervangt vanaf die datum de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vanaf genoemde datum voldoet WVV aan de eisen die deze Verordening stelt. Identiteit en contactinformatie

Wanneer u uw rechten wilt uitoefenen of wanneer u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met:

WVV 1896

Jan Jacobs

Postbus 125

9670 AC Winschoten

bestuur@wvv1896.com

Doeleinden van verwerking

WVV verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u:

 • - onze website bezoekt
 • - informatie aanvraagt via het contactformulier op onze website
 • - lid wordt of bent van WVV
 • - telefonisch contact opneemt met WVV

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • - om contact met u op te kunnen nemen
 • - het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten tussen u en WVV
 • - het voeren van de ledenadministratie
 • - het analyseren en verbeteren van onze website

Rechtsgronden voor verwerking persoonsgegevens

WVV verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • - In het kader van de uitvoering en de totstandkoming van een overeenkomst
 • - Om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving)
 • - In verband met de gerechtvaardigde belangen van WVV, waarbij WVV ervoor zorgt dat de impact op uw privacy zo klein mogelijk is. Wij verwerken in dit kader persoonsgegevens ten behoeve van:
 • Het voeren van de ledenadministratie
 • Het informeren van onze leden en andere belanghebbenden
 • Het uitoefenen van de rechten van WVV, bijvoorbeeld bij geschillen

Beveiliging

WVV heeft technische en organisatorische maatregelen genomen met als doel uw persoonsgegevens op passende wijze te beschermen en de juistheid ervan te handhaven. De genomen maatregelen zijn verder bedoeld om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onrechtmatige verwerking. De door WVV genomen maatregelen zijn opgenomen in het informatiebeveiligingsbeleid, dat de basis is van de genomen maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Websites en diensten derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die naar de website van WVV linken of websites waarnaar op de website van WVV wordt gelinkt. WVV heeft geen inzicht hoe deze derden met uw persoonsgegevens omgaan. WVV raadt u aan om de privacyverklaring van websites van derden goed te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

 

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw device wordt opgeslagen. Cookies bevatten informatie over u, zodat u als bezoeker aan de website wordt herkend. De website van WVV gebruikt cookies, waarmee informatie kan worden opgeslagen en/of uitgelezen om het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren Uitwisseling van persoonsgegevens

WVV kan uw persoonsgegevens uitwisselen met belanghebbende derden (bvb. KNVB, beheerder website WVV). WVV zal uw persoonsgegevens niet uitwisselen met derden, wanneer u hiervoor geen expliciete toestemming heeft gegeven. Tevens sluit WVV in voorkomende gevallen een (sub)verwerkersovereenkomst af met de gegevensverwerker om uw gegevens optimaal te beschermen. WVV zal uw persoonsgegevens niet verkopen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden. WVV wisselt uw persoonsgegevens niet uit met organisaties buiten de Europese Unie.

Bewaartermijn persoonsgegevens

WVV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. De termijn is afhankelijk van het doel waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt. In uitzondering op het vorige lid kunnen bepaalde persoonsgegevens worden bewaard voor de duur die door specifieke regelgeving vereist wordt.

Rechten van de betrokkene

U kunt WVV een schriftelijk verzoek sturen tot:

 • - inzage
 • - rectificatie
 • - bezwaar
 • - beperking
 • - overdraagbaarheid/dataportibiliteit
 • - verbetering
 • - aanvulling
 • - verwijdering
 • - afscherming

van uw persoonsgegevens.

Bovenstaand verzoek kunt u indienen wanneer uw persoonsgegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn voor het doel van de verwerking, niet meer nodig zijn voor het doel van de verwerking of het verwerken in strijd is met een wettelijk voorschrift. WVV deelt u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, schriftelijk mee hoe op uw verzoek is geoordeeld. Indien WVV uw verzoek goedkeurt, wordt uw verzoek binnen 14 dagen na goedkeuring uitgevoerd tenzij er sprake is van overmacht. Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met WVV niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Wijzigingen in dec privacyverklaring

WVV heeft het recht deze privacyverklaring te wijzigen. De gewijzigde versie van de privacyverklaring wordt vervolgens op de website van WVV gepubliceerd.